logo
Představenstvo společnosti
VLNAP a.s. se sídlem Nejdek, Karlovarská 1342, PSČ 362 21
identifikační číslo: 000 13 111
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 33
(dále jen „společnost“)

vyzývá akcionáře k předložení akcií za účelem výměny akcií emitovaných společností v důsledku změny formy akcií.

Dne 1. 1. 2014 došlo podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ke změně formy akcií společnosti, a to z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno.


Představenstvo společnosti tímto vyzývá všechny akcionáře společnosti VLNAP a.s., aby v období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 (i) předložili v sídle společnosti akcie k jejich výměně za nové listinné akcie na jméno, na které je rozvržen základní kapitál společnosti a (ii) společnosti pro účely výměny akcií v souvislosti se změnou jejich formy sdělili potřebné údaje pro zápis do seznamu akcionářů, tj. jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, datum narození (je-li akcionářem fyzická osoba) a identifikační číslo či registrační číslo (přidělené právnické osobě) a číslo bankovního účtu. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že sdělení čísla účtu společnosti je nezbytné, když od 1. 1. 2014 zákon umožňuje pouze bezhotovostním výplatu dividendy.


Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na to, že výměna listinných akcií na majitele za listinné akcie na jméno bude prováděna ve výše uvedeném období, tedy v období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014, a to v pracovní dny od 9:00 do 13:30 hodin, přičemž v souvislosti s výměnou akcií je nutné respektovat následující postup ze strany akcionářů společnosti:


- akcionáři v době alespoň 10 (deseti) dnů přede dnem faktického provedení výměny akcií sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to prostřednictvím formuláře uloženého na internetových stránkách společnosti www.vlnap.cz, odkaz „Vstup pro akcionáře“; a

- akcionáři před odesláním vyplněného formuláře, avšak s vědomím lhůty uvedené v předchozí odrážce, anebo po odeslání vyplněného formuláře si telefonicky dohodnou konkrétní termín k výměně jimi vlastněných listinných akcií na majitele, a to na tel. čísle 353 162 353, kdykoli v pracovní dny od 9:00 do 13:30 hodin; kontaktní osoba: Bc. Barbora Tomanová, v případě nepřítomnosti Miluše Hušková.


K provedení výměny listinných akcií na majitele předloží akcionář originál akcie/akcií a současně, v případě fyzické osoby platný průkaz totožnosti, a v případě právnické osoby předloží zástupce spolu s platným průkazem totožnosti výpis z veřejného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, ne starší tří měsíců počítáno ke dni předložení výpisu z veřejného rejstříku společnosti. Zmocněnci akcionářů, krom výše uvedených dokumentů, předají společnosti písemnou plnou moc, jejíž obsah bude vyjádřen v listinné podobě a která bude opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé všechny identifikační údaje, které budou v případě daného akcionáře zapisovány do seznamu akcionářů a společnosti oznámeny postupem shora uvedeným.


Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud akcionář ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uvedené výše, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojené s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnosti v této době o rozdělení zisku, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, akcionáři nevznikne.Představenstvo společnosti
VLNAP a.s.