Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Všeobecné dodací a obchodní podmínky

Všeobecné dodací a obchodní podmínky

 

Všeobecné dodací a obchodní podmínky

Platí od 1. ledna 2004

 

 1. Platné podmínky

Dodávka se uskuteční na základě těchto prodejních a dodacích podmínek společnosti Generel a podle Mezinárodních pravidel pro výklad obchodních podmínek (Incoterms) stanovených Mezinárodní obchodní komorou, pokud nebyly dohodnuty jiné podmínky.

 

Jiné podmínky, zejména jakékoli všeobecné nákupní podmínky předložené kupujícím, jsou pro prodávajícího závazné pouze tehdy, pokud je kupujícímu písemně potvrdí.

 

Veškeré dohody uzavřené mezi kupujícím a zástupcem prodávajícího musí být prodávajícím písemně potvrzeny.

 

Tato smlouva se řídí vnitrostátním právem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je tímto vyloučena.

 

 1. Místo plnění, soudní příslušnost a rozhodčí soud

Místem plnění je závod prodávajícího.

 

Místem příslušnosti je soud příslušný podle bydliště prodávajícího. Místem příslušnosti pro případné právní úkony ze strany prodávajícího může být podle jeho uvážení také soud příslušný podle bydliště kupujícího.

 

Ve všech případech sporů vyplývajících z této smlouvy, které nebyly předloženy obecnému soudu, má prodávající právo obrátit se buď na rozhodčí soud podle pravidel pro rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory (I.C.C.), nebo na rozhodčí soud Mezinárodní textilní organizace pro vlnu (IWTO) podle Mezinárodní rozhodčí dohody pro vlnu.

 

 1. Objednávky

Předložené nabídky se považují za nezávazné. Objednávky a ústní dohody jsou platné pouze tehdy, pokud byly písemně potvrzeny nebo byly splněny odesláním zboží a doručením faktury.

 

 1. Datum dodání

Datum dodání potvrzené prodávajícím je ex works Změny v termínech dodání a změny objednávek lze provádět pouze se souhlasem prodávajícího. Všechny objednávky musí být vyřízeny ve sjednané lhůtě. Dílčí zásilky jsou povoleny, pokud nebyly výslovně dohodnuty jiné. Prodávající má nárok na dodatečnou dodací lhůtu v délce 4 týdnů, pokud nebyly uzavřeny jiné dohody. Dodatečnou dodací lhůtu může kupující uplatnit po uplynutí běžné dodací lhůty a počítá se ode dne, kdy prodávající obdrží písemné oznámení kupujícího. Před uplynutím dodatečné dodací lhůty nemůže kupující uplatňovat žádné nároky z důvodu zpoždění dodávky.

 

 1. Vyšší moc

Vyšší moc, válka, stávky nebo úřední zásahy, ať už vzniknou z jakékoliv příčiny, která bude bránit dodání, jakož i pracovní spory a jiné poruchy v závodě prodávajícího - nebo v závodech jeho dodavatelů - zbavují prodávajícího povinnosti provést dodávku ve sjednané lhůtě. O vzniku takové události a možných následcích musí být kupující neprodleně informován. Pokud není dodávka uskutečněna do 2 měsíců od potvrzeného termínu dodávky, mají kupující i prodávající právo odstoupit od té části smlouvy, která se týká zboží postiženého poruchou.

 

 1. Pojištění

Pojištění hradí prodávající minimálně do výše své faktury, a to následovně:

 

 1. a) až po hranici, pokud je dodávka uskutečněna na volné hranici
 2. b) až po dodání na palubu plavidla, pokud se dodávka uskutečňuje FOB
 3. c) až do domu (závodu) kupujícího v místě dodání, pokud je dodávka uskutečněna DDU
 4. d) až do přístavu určení, včetně 30denní doby skladování, pokud je dodávka uskutečněna CIF. Prodloužení doby trvání pojištění lze provést pouze na náklady kupujícího.

Při dodání EXW cestuje zboží na náklady a riziko kupujícího. Takové zásilky budou pojištěny prodávajícím na náklady kupujícího, pokud kupující neuskutečnil platbu předem.

 

Pojištění bude provedeno za podmínek uvedených v doložce C institutu Cargo a bude pokrývat hodnotu CIF plus 10 %. Širší pojistné krytí bude poskytnuto pouze na žádost a na náklady kupujícího.

 

V případě škody má kupující nárok na náhradu škody od pojišťovny pouze do výše plnění prodávajícího ze strany pojišťovny.

 

Pojistná rizika, která nejsou kryta prodávajícím do konečného převzetí zboží, musí kupující převzít s prohlášením o tom, že pojištění bylo uzavřeno.

 

 1. Nákladní doprava

Pro dodávku podle bodů 6 c a d.

 

Náklady na námořní dopravu a námořní pojištění zahrnuté v prodejní ceně vycházejí ze sazeb platných v den vystavení potvrzení objednávky. Pokud v den odeslání dojde k jejich zvýšení nebo snížení, jde to na náklady nebo ve prospěch kupujícího.

 

 1. Tolerance rozdílů v množství

U hmotnosti zásilek je povolen celkový rozdíl 5 % množství zakoupeného podle smlouvy. U barevných přízí může prodávající dodat až o 10 % více nebo méně na jednu barvu za předpokladu, že celkový rozdíl nepřesáhne 5 %.

 

 1. Zpoždění v odeslání

Pokud dojde ke zpoždění expedice z důvodu nedostatku pokynů ze strany kupujícího, má prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty 10 dnů vystavit kupujícímu fakturu na zboží a požadovat zaplacení nebo odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody. Kupující ponese zejména náklady a rizika vyplývající z toho, že včas nevydal potřebné pokyny nebo nevyřídil potřebné formality, jako je získání dovozních licencí.

 

 1. Reklamace

Závady v kvalitě je třeba reklamovat neprodleně a před jejich vyřízením. Mohou být uznány pouze tehdy, pokud je kupující písemně oznámí prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Skrytá vada musí být prodávajícímu písemně oznámena ihned po jejím zjištění do 6 měsíců ode dne odeslání. Zboží lze vrátit pouze v rámci výslovného souhlasu prodávajícího.

 

Rozdíly v kvalitě, barvě, povrchové úpravě apod. Které jsou obchodně přijatelné nebo technicky nevyhnutelné, se nepovažují za důvod k reklamaci.

 

 1. Fakturace a platba

Pro účely fakturace se použije osmička zásilky (čisté kilogramy příze na základě obchodní hmotnosti). Vedlejší poplatky, jako jsou bankovní poplatky za převod fakturované částky a poplatky spojené s vydáním pojistných dokumentů, nese kupující. Kupující není oprávněn započítávat jakékoli poplatky s pohledávkami prodávajícího ani si zadržovat jakékoli platby.

 

Pokud je kupující v prodlení s platbou nebo pokud existují pochybnosti o jeho platební schopnosti, vyhrazuje si prodávající právo požadovat platbu předem a odvolat veškeré poskytnuté úvěrové podmínky.

 

V případě překročení lhůty splatnosti je prodávající oprávněn požadovat úrok ve výši 6 % nad diskontní sazbu Evropské centrální banky. V takovém případě není prodávající povinen uskutečnit žádné další dodávky, dokud nebudou splatné platby uhrazeny. V takovém případě může prodávající požadovat platbu předem.

 

 1. Výhrada vlastnických práv

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího teprve tehdy, když kupující splní všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud to připouští právní řád země, kde se dodané zboží nachází. Pokud taková výhrada vlastnických práv není přípustná, ale pokud je podle právních předpisů dané země přípustné, aby prodávající vykonával jiná práva v souvislosti s dodaným zbožím, může prodávající vykonávat všechna tato práva.

 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při opatřeních na ochranu majetku prodávajícího. Pokud si třetí osoby přejí uplatnit nebo vykonávat práva k příslušnému zboží, musí kupující o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího.

 

 1. Informace a poradenství

Informace týkající se zpracování a použití výrobků prodávajícího, technické rady a další údaje jsou poskytovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího, avšak bez závazku a odpovědnosti.

 

 1. Technické podmínky

Přípustná vlhkost na suchou hmotnost příze je následující :

 

vlna a jemná živočišná vlákna: 18,25 %.

bavlna: 8,50 %

len: 12,00 %.

ramie: 8,50 %

modal: 13,00 %

viskóza: 13,00 %

polyakryl: 2,00 %

polyamid: 6,25 %

polyester: 1,50 %

polypropylen: 2,00 %

elastan: 1,50 %

V případě směsí se přídavek na vlhkost vypočítá na základě přídavků platných pro jednotlivé nesměsové příze v poměru.

 

Jsou povoleny následující odchylky v počtu:

 

pro česané příze pro průmyslové zpracování 5 %.

pro ručně pletené příze 12 %.

Odchylka v počtu zákrutů na metr je povolena +/- 6 %.

 

U skládaných přízí se mezní odchylky odvíjejí od počtu jednotlivých nití použitých ve složení příze. Odchylky v rámci výše uvedených limitů nezakládají nárok na kompenzaci. Na příze s příliš jemným počtem vláken se neposkytuje žádná náhrada.

 

Pokud odchylka mezi počtem stanoveným ve smlouvě a dodaným počtem přesáhne dvojnásobek povolené odchylky, může kupující odmítnout dodávku příze, prodávající má však právo jednou dodat náhradní přízi.

 

Překročení povolených mezí musí být vždy prokázáno před zpracováním.

 

Výše uvedené podmínky se nevztahují na kreponové, moulinové, voálové, galanterní a jiné speciální příze.

 

Veškeré rozdíly v gramážích, v tubusech a v počtu přízí se řeší pouze formou kondicionování. U česaných, poločesaných a mykaných přízí se rozhoduje podle předpisů Mezinárodní textilní organizace pro vlnu, u ostatních přízí na základě zkušebních předpisů v zemi kupujícího.